Právní poradenství

Obchodní právo

 • trvalé zastupování podnikatelů při jejich podnikatelské činnosti
 • zastupování v soudních sporech a při jednáních s obchodními partnery, sepis příslušných žalob
 • zajištění zakládání obchodních společností, změn v dokumentech obchodních společností, zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu, vklady do základního kapitálu a další, a vyřizování zápisů v obchodním rejstříku
 • sepisování obchodních smluv
 • příprava jednání valných hromad a zápisů z těchto jednání

Občanské právo

 • sepisy kupních, darovacích a směnných smluv
 • sepisy věcných břemen
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vklady nemovitostí do základního kapitálu společností
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • sepisy ostatních smluv
 • zastupování v soudních sporech a při jednáních s protistranou
 • sepisy příslušných žalob

Správní právo

 • zastupování v řízeních před správními orgány
 • zastupování v soudních sporech
 • sepisy příslušných správních žalob

Daňové právo

 • sepis daňových přiznání týkajících se zcizování nemovitostí
 • sepis daňových podání
 • zastupování v soudních sporech o žalobách proti rozhodnutí finančních orgánů
 • sepisy příslušných žalob

Insolvenční řízení

 • sepis přihlášek do konkurzního řízení
 • sepis insolvenčních návrhů včetně zastupování v těchto řízeních
 • zastupování v soudních řízeních vyvolaných insolvenčími řízeními (vyloučení věcí, incideční žaloby atd.)

Likvidace

 • právní zastoupení při soudním vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudních sporech
 • sepis žalob
 • sepis přihlášek do likvidace
 • provedení likvidace společnosti na klíč včetně výkonu funkce likvidátora

Další právní záležitosti

 • související s podníkáním a podnikatelskou činností, nemovitostmi a majetkovými záležitostmi

Cenové podmínky

Ceny se sjednávají v závislosti na náročnosti a druhu právních služeb buď dohodou podle hodinové sazby práce, nebo se účtují podle tarifu. Při trvalém zastupování lze sjednat paušální měsíční odměnu.